مد و زیبایی

لباس های مناسب فصل بهار

فوت و فن های انتخاب لباس بهاره دخترانه

فصل بهار از راه رسید و باید پالتوها و لباس های ضخیم را جمع کنید و لباس های نازک و بهاری را جایگزین آنها کنید، لباس های فصل بهار باید رنگ های شاد و روشن داشته باشند. لباس هایی با رنگ های روشن و طرح های گل گلی استایلی شاد و مناسب فصل بهار به شما میبخشند برای مثال لباس هایی با رنگ های زرد، سبز، صورتی، مرجانی و … برای بهار فوق العاده اند اما لباس های تیره مانند مشکی، سرمه ای و خاکستری اصلا خوب نیستند.

 

برای ایجاد تعادل بین رنگ لباس هایتان بد نیست از رنگ های خنثی هم استفاده کنید، رنگ های خنثی به شما در ست کردن رنگ لباس ها کمک میکنند زیرا با هر رنگی که فکرش را بکنید ست میشوند. رنگ های خنثی مانند طوسی، خاکستری، سفید و … اگر به استایل کلاسیک علاقه دارید میتوانید یک لباس سفید را با پلیور بپوشید و از اکسسوری های خاص هم استفاده کنید، رنگ سفید در لباس استایل تان را کلاسیک میکند و پیشنهاد میشود در فصل بهار از این رنگ زیاد استفاده کنید.

 

 

یکی از بهترین ایده های لباس پوشیدن در این فصل این است که چند لایه لباس بپوشید زیرا آب و هوای فصل بهار دچار تغییرات ناگهانی میشود و شما باید آماده هرگونه تغییر آب و هوایی باشید. چند لایه بپوشید که اگر هوا سرد و بارانی شد سردتان نشود و اگر گرم تان شد خیلی راحت از لباس هایتان کم کنید. بهترین جنس لباس برای فصل بهار کتان، شیفون، لنین و… هستند. طرح لباس هایتان را با فصل بهار هماهنگ کنید یعنی در فصل رویش گل ها لباس های گلدار بپوشید و استایل فانتزی و جوان پسندی داشته باشید.

در این فصل زیبا لباس های تنگ و چسبان را کنار بگذارید و کمی لباس های آزاد بپوشید، لباس های نازک و گشاد که حسابی احساس راحتی کنید. دامن های گلدار و شلوار های گشاد باعث میشوند احساس خنکی کنید. در فصل بهار باید بارانی و چتر همیشه دم دست تان باشد زیرا اعتباری به آب و هوای فصل بهار نیست و هرلحظه امکان دارد هوای آفتابی به هوای بارانی تغییر کند.

 

نوشته های مشابه

6 دیدگاه در “لباس های مناسب فصل بهار

 1. Trust Biologic گفت:

  Great content! Keep up the good work!

 2. RonaldNot گفت:

  Yes, ABC can suspend Whoopi Goldberg. But should it?
  Let’s not forget the real issue.
  Talk about underselling the moment, read more – https://neurontina.jouwweb.nl/

 3. ventolin100mcg گفت:

  Asthma – Combivent · Proventil · Ventolin
  Albuterol is used for treating chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in patients who require more than one bronchodilator.
  Albuterol is a combination of a beta-adrenergic (sympathomimetic) bronchodilator and an anticholinergic bronchodilator.
  It works by relaxing and widening the air passages, which helps you breathe more easily.
  Save Up to 80% – https://qmc.com.au/wp-content/plugins/slide/buyalbuterolonline/ buy Albuterol online – No Insurance Required · Over 70k Pharmacies

 4. ThomaniNop گفت:

  Sеlf-Improvеmеnt аnd succеss gо hаnd in hand. Taking thе stеps to mаkе уоursеlf а bеttеr and mоre well-roundеd individuаl will prove to be a wise dеcision. https://thoughtoftheday.btcfreedom.design
  Thе wisе рersоn fеels thе pain оf onе аrrоw. The unwise fееls thе раin оf two.
  Whеn loоking for wisе words, the bеst ones often cоmе frоm оur еlders.
  Yоu’vе hеаrd that it’s wise to lеаrn frоm еxpеriеnce, but it is wisеr tо lеаrn frоm thе expеriеnce of оthers.
  We tеnd tо think of grеаt thinkers аnd innоvators аs sоlоists, but thе truth is thаt thе grеаtest innovative thinking doеsn’t оccur in а vacuum. Innоvаtion results from collаbоration.
  Some оf us think holding оn mаkеs us strong, but sоmetimes it is lеtting go.
  But whаt I’vе discоvеrеd оver time is thаt sоme оf thе wisеst рeоplе I knоw hаve аlso bеen some of thе mоst broken реoрle.
  Dоn’t wаste уоur time with exрlanatiоns, реoрlе onlу hеar what thеу wаnt tо heаr.
  To mаke difficult decisiоns wiselу, it helps to hаvе a sуstеmatic process fоr аssеssing eаch choicе and its consеquencеs – the potеntiаl impact on еаch aspect of уour lifе.
  Each of us еxperiencеs dеfеats in life. We cаn transform defeat into victorу if we lеаrn frоm life’s whupрings.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.